Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Skenavtal

Ett avtal som upprättas för skens skull är inte gällande mellan parterna som ingått skenavtalet. Skulle dock en godtroende part förvärva den rätt som framgår av avtalets ordalydelse kan avtalet bli gällande, detta stadgas i 34 § AvtL. Av paragrafens ordalydelse gäller detta endast när den godtroende förvärvar en skriftlig handling men det kan vara befogat att även tillämpa denna bestämmelse analogt på andra skenrättshandlingar som inte uttryckts skriftligen.