Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Produktansvar

Produktansvaret innebär ett ansvar för all skada som produkten vållar andra saker eller personer på grund av en säkerhetsbrist. En förutsättning för att produktansvaret ska gälla krävs att produkten, vid tillfället för olycka, användes på ett huvudsakligen ändamålsenligt sätt. Produktansvaret, som regleras i produktansvarslagen (1992:18), kan således ge en tredjeman rätt att rikta anspråk mot den eller de personer som bär ett produktansvar enligt produktansvarslagen trots att denne inte alls står i något avtalsförhållande till någon av parterna.

Konsumenter har ytterligare en möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot en näringsidkare vars produkt har skadat dennes egendom eller personer i dennes hushåll. Denna möjlighet stadgas i 31 § konsumentköplagen (1990:932). Även personerna i konsumentens hushåll ges möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot näringsidkare trots att de inte står i något avtalsförhållande till näringsidkare.

Relaterade dokument: