Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Partväxling

En borgenär som har en rättighet gentemot en gäldenär kan alltid sätta någon annan i sitt ställe utan att det krävs något tillstånd från gäldenären. Om gäldenären istället vill sätt någon i sitt ställe krävs borgenärens samtycke. Frågan är då vad som gäller om båda parterna har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, kan partväxling ske?

För att en part ska kunna sätta en annan i sitt ställe kräver detta stöd i avtalet eller samtycke från motparten. En part kan däremot anlita en kontraktsmedhjälpare som hjälper denne att uppfylla avtalet men det är alltid avtalsparterna sinsemellan som bär ansvaret för prestationerna. En kontraktsmedhjälpare får dock inte anlitas om prestationen enligt avtalet ska utföras av avtalsparten personligen, t.ex. vid en konstnärlig prestation.

Relaterade dokument: