Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Äganderättsförbehåll

Om en person går i konkurs är huvudregeln att all egendom som är i personens besittning ingår i konkursen och således kommer borgenärerna åt denna egendom. Egendom som däremot har förvärvats med äganderättsförbehåll, dvs. säljaren har rätt att ta tillbaka egendomen tills köparen har erlagt full betalning, kan däremot inte ingå i en konkurs. Om personen t.ex. har förvärvat en båt på avbetalning och med äganderättsförbehåll kan personens borgenärer inte komma åt båten.

Ett äganderättsförbehåll har således verkan för andra än avtalsparterna. För att egendomen ska kunna ingå i en konkurs eller utmätning måste köparen ha erlagt full betalning eftersom att äganderättsförbehållet upphör gälla för när egendomen är fullt betald.