Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Rättsverkan för andra än avtalsparterna

Huvudregeln är att en rättshandling har en subjektiv begränsning, d.v.s. rättshandlingen ska inte ges rättsverkan för några andra än de som aktivt företar en rättshandling. Trots detta uppkommer ibland rättsverkningar för andra som inte delar i ett avtalande. I vissa situationer föreligger det ett behov att skydda tredje man från att utsättas för oacceptabla effekter av avtalet, det s.k. tredjemansskyddet. I andra situationer kan det vara lämpligt att ge konsumenter ökat skydd eller ökade möjligheter få igenom sin rätt och på den grunden göra undantag från huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning.