Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Kort om ogiltighet enligt 33 och 36 § AvtL

33 § AvtL, lilla generalklausulen och 36 § AvtL, generalklausulen är två regler vars syfte är att täcka in de situationer som inte uttryckligen är reglerade i avtalslagen. Dessa två regler ska ge parten en möjlighet att ogiltigförklara avtal eller rättshandlingar som med hänsyn till omständigheterna är oskäligt.

Båda paragraferna har använts mycket restriktivt i praktiken och det är svårt att vinna framgång med åberopande av dessa paragrafer.

33 § AvtL kan tillämpas för att ogiltigförklara ett avtal om omständigheterna var sådana vid avtalets tillkomst att det skulle anses strida mot tro och heder att åberopa avtalets giltighet med vetskap om omständigheterna. För att paragrafen ska kunna åberopas krävs att motparten är i ond tro om omständigheten som strider mot tro och heder.

36 § AvtL är mer omfattande och har ett större tillämpningsområde. Paragrafen kan åberopas för att jämka eller ogiltigförklara avtal eller andra rättshandlingar om det skulle vara skäligt. Vid skälighetsbedömningen får hänsyn tas till samtliga omständigheter oavsett när de inträffat och övriga förhållanden. Särskild hänsyn ska tas till eventuellt behov av skydd för den som intager ställning som konsument eller annan underlägsen ställning i avtalsförhållandet. I och med att även senare inträffade händelser kan tas med i en skälighetsbedömning kan ett avtal som pga. senare inträffade omständigheter får en oskälig effekt jämkas eller ogiltigförklaras långt efter att avtalet ingåtts.

Relaterade dokument: