Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Klandervärt förfarande vid avtalande

I avtalslagen finns flera paragrafer som ska skydda den, som har utsatts för vissa former av oacceptabel påverkan vid ingående av avtal, från att bli bunden av avtalet. Lagstiftaren har utöver dessa specifika situationer infört två mer generella bestämmelser som ska kunna befria en avtalspart från bundenhet i övriga situationer om det skulle vara skäligt.

Om en part utsätts för ett klandervärt beteende skyddas denne, som huvudregel, endast om motpart varit i ond tro om att denne utsatts för klandervärt beteende, dvs. motparten ska förstått eller borde förstått att denne inte ingick avtalet med fri vilja. Här har lagstiftaren valt att skydda en godtroende motpart före den som utsatts för det klandervärda förfarandet. Det finns dock ett undantag från huvudregeln i 28 § AvtL som kommer behandlas närmare under avsnitt tvång och råntvång.

Relaterade dokument: