Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtalsrättsliga problem

Ett avtal innebär, som huvudregel, en förpliktelse och en rättighet för varje avtalspart. Grundläggande fråga blir således vad den avtalsrättsliga förpliktelse och rättigheten omfattar. Denna fråga kan delas upp i tre delfrågor:

  • Har avtal kommit till stånd?
  • Hur ska avtalet tolkas?
  • Vilken inverkan ska ändrade förhållanden ha på avtalet?

Detta är frågor som måste besvaras eller åtminstone behandlas för att parternas förpliktelse och rättigheter ska kunna bestämmas. Om man ska beskriva ett avtal som en process kan man i regel utskilja sju steg i processen. Genom att granska varje steg var för sig kan man lättare få information om vilka förpliktelser och rättigheter som följer av avtalet. De sju stegen är:

  1. Planering (syfte och målsättning sätts upp)
  2. Faktisk aktivitet (handling)
  3. Rättsliga effekter (av faktisk aktivitet)
  4. Avtalstidpunkt (avtalsbundenhet)
  5. Bekräftelser och liknande (bevisning om avtal)
  6. Verkställighet (fullgörande)
  7. Avveckling (avtalsförhållandet upplöses)


Relaterade dokument: