Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Undantag för avtalsbudenhet (pacta non sunt semper servanda)

Trots att principen om att avtal ska hållas utgör en del av grunden för avtalsrätten så finns det viktiga undantag från principen. Dessa undantag går att tillämpa på alla sorters avtal och går ut på att avtal inte ska hållas under alla omständigheter, på latin, pacta non sunt semper servanda.

Ett första grundläggande undantag är att ingen kan förpliktigas att göra något som är omöjligt. Detta är sannolikt självklart för alla men man ska ha i åtanke exakt vad som har avtalats. I vissa situationer kan man tänka sig att den som utfäst en omöjlig förpliktelse i ett senare skede kan bli skyldig att försätta sin motpart i samma ekonomiska läge som om förpliktelsen hade fullgjorts. Detta kräver dock att motparten hade skäl att räkna med att erhålla den utlovade prestationen.

Ett exempel:
A och B ingår ett avtal om att A ska försöka köpa ett hus åt B på auktion för högst 500 000 kr. A närvarar inte vid auktionen efter som att denne missar bussen till platsen där auktionen ska hållas. A presterar således inte i enlighet med avtalet och nu när huset är sålt är det omöjligt för A att fullgöra sin del av avtalet. Det visar sig senare att huset såldes för 480 000 kr och att marknadsvärdet för huset är uppskattat till 750 000 kr.

I denna situation kan man tänka sig att B har rätt att försättas i samma ekonomiska läge som B hade handlat i om A hade fullgjort sin del av avtalet. I detta fall skulle A kunna bli skyldig att utge 250 000 kr (750 000-500 000) till B.

Ett annat viktigt undantag är när fullgörandet av ett avtal skulle innebära en orimlig uppoffring eller leda till ett orimligt resultat. Detta förhållande ska bero på en senare inträffade, oförutsebar, omständighet. Det kan vara en oförutsebar fördyring att fullgöra en förpliktelse eller att omständigheterna har lett till att beräknad fördel uteblir, syftet med avtalet har således blivit förfelat.

Detta undantag leder ofta till svåra tolkningssvårigheter. Vad är en oförutsebar omständighet? När är syftet med avtalet förfelat? Vilka avtalsparterna är, t.ex. konsument, större eller mindre företag, särskild expertis m.m., hur avtalet har ingåtts, hur avtalet ser ut och övriga omständigheter som kan ha betydelse för saken måste beaktas för att kunna ge ett svar på dessa frågor. Vissa av dessa frågor har behandlats i lag, framför allt inom köprätten, se t.ex. köplagen (1990:931) och konsumentköplagen (1990:932). Allt för generösa bedömningar kan inte göras utan stöd i lag eftersom att detta innebär ett tydligt avsteg från den grundläggande principen att avtals ska hållas.