Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Tvång att avtala

I vissa situationer kan kontraheringstvång föreligga. Detta innebär att en person kan bli tvungen att avtala trots att denne kanske inte vill det. Ett exempel är när en aktör har monopol på en produkt. Att inte ingå avtal med den som önskar skulle strida med konkurrensrättsliga regler. Några andra exempel är de många reglerna som är avsedda att skydda personer ur ett socialt perspektiv. I flera situationer är en part tvungen att ingå eller förlänga avtal på grund av lag, t.ex. lag om anställningsskydd (1982:80), om arbetstagarens uppsägningsskydd, och anläggningslagen (1973:1149), om tvång att delta för att få till stånd fastighetsrättsliga gemenskapsanläggningar, eller jordabalken (1970:994), om en hyresgäst rätt till förläggning av hyresavtalet.