Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtalsbundenhet (pacta sunt servanda)

Avtalsbundenhet är en grundläggande princip som innebär att en part som ingått ett avtal är skyldig att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med avtalsinnehållet. På svenska skulle man kunna översätta det latinska uttrycket pacta sunt servanda, till löften ska hållas. Denna princip avser att fungera som en säkerhet för avtalsparternas rättigheter som följer av avtalet. Om någon förvägras sina rättigheter på grund av att dennes motpart inte håller sitt löfte, dvs. avtalet, kan denne gå till domstol för att tvinga motparten att prestera i enlighet med avtalet. Domstolen tolkar avtalet och kan därefter rikta tvångsåtgärder, s.k. exekution, för att den skadelidande parten ska erhålla de rättigheter som följer av avtalet.

Att avtal ska hållas är en grundläggande princip som alla måste sträva efter att följa för att ett samhälle ska kunna fungera, både i ens privatliv och i kommersiella sammanhang.