Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtalsrättsliga huvudprinciper

Inom avtalsrätten finns flera allmänna rättsprinciper som gäller vid ingående och fullbordande av avtal. Dessa principer behandlar många gånger avtalsparternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och kompletterar den avtalsrättsliga lagstiftningen.