Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Kommissionär

Inom handel förekommer det att personer ingår avtal i eget namn men att avtalet har ingåtts för annans räkning. Kommissionären, dvs. den som säljer eller köper varor i eget namn blir själv avtalspart i avtalen som denne ingår. Kommissionären har en skyldighet att redovisa försäljningen till sin huvudman, den s.k. kommittenten. Förhållandet mellan dessa två parter regleras i kommissionslagen (2009:865). Lagen behandlar punkter som t.ex. parternas skyldigheter, äganderätten till varor och skadestånd. Se närmare om kommission http://www.fullmakt.net/mellanmansratt/

Relaterade dokument: