Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtalsparter

Alla rättssubjekt kan vara part i ett avtal. Ett rättssubjekt är en fysisk eller juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, ett handelsbolag, en stiftelse eller en förening. Att vara ett rättssubjekt innebär att man kan vara bärare av rättigheter och skyldigheter. Däremot kan inte alla rättssubjekt ingå ett avtal utan för att kunna ingå avtal krävs även rättshandlingsförmåga. En persons rättshandlingsförmåga kan begränsas eller under vissa situationer tas bort helt. Detta behandlas närmare under avsnitt 3.1.1.

I många situationer ges även en juridisk eller fysisk person rättshandlingsförmåga att ingå avtal för annans räkning. Detta innebär att de rättssubjekt som företar rättshandlingarna inte själv blir bunden av dessa utan det är ett helt annat rättssubjekt som blir bunden. En sådan rättshandlingsförmåga är ofta begränsad till vissa rättshandlingar. Närmare om detta under avsnitt 3.2.