Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Konsekvensen av ett relevant förklaringsmisstag

Om avsändaren har skickat ett meddelande som innehåller ett förklaringsmisstag och det är uppenbart att mottagaren inser detta. I denna situation är inte avsändaren bunden av sitt misstag men frågan är om den egentliga viljeförklaringen som aldrig har kommit till uttryck ska kunna binda parterna. Detta är något som har diskuterats i doktrin och man har kommit fram till att en sådan konstruktion inte är rimlig, där den mottagande parten först ska inse att ett förklaringsmisstag föreligger och sedan utifrån misstaget kunna utläsa motpartens egentliga avsikt. Ett relevant förklaringsmisstag resulterar således i att ingen avtalsbundenhet kan uppkomma.

Det finns dock ytterligare ett resultat, utöver den uteblivna avtalsbundenheten, som skulle kunna tänkas bli aktuellt i denna situation. Om förklaringsmisstaget berott på att en part uppsåtligen eller oaktsamt lämnat felaktig information kan den part som tog emot informationen ha rätt till skadestånd. Parten som kräver skadestånd måste dock kunna bevisa att en ekonomisk skada har uppstått och att den felaktiga informationen har varit orsaken till denne skada på ett adekvat sätt.