Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Förbudslagstiftning

I ett modernt samhälle regleras samhällsutvecklingen ofta genom lagar och det är inte ovanligt att avtalsinnehållet påverkas av dessa regler när parter väljer att ingå avtal. Det kan vara frågan om handelsrestriktioner för att skydda inhemsk produktion, prisstopp för att dämpa prisutvecklingen, kreditrestriktioner, eller förbud mot viss exploatering av mark för att skydda miljön. Sådana förbud och restriktioner kan hindra parter från att ingå avtal med varandra eller från att ingå avtal med ett särskilt avtalsinnehåll. Förbuden och restriktionerna kan komma både från nationell lagstiftning eller från EU eller andra internationella organisationer som har givits rätt att komma med förbud eller restriktioner inom bestämda områden.