Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Effekt av osedliga eller olagliga avtal

Konsekvensen av ett avtal som strider mot god moral eller lag kan vara antingen civilrättslig, dvs. att rättshandlingen är ogiltig, eller processrättslig, dvs. frågan om talan ska avvisas av domstolen. Hur detta ska bedömas och vilken effekt som ska inträda är ofta svår att avgöra.

Effekten av att ett avtal strider mot ett förbud kan vara processrättslig och domstolen ska avvisa talan.  Domstolen kom dock fram till, i avgörande NJA 1997 s. 93, att för att talan ska kunna avvisas måste det vara frågan om ett avtal med uppenbart otillbörligt syfte och att ogiltigheten också måste framstå som uppenbar. Avtalsparterna i sådana avtal överlämnas helt till att göra upp själva utan att lagens sanktioner finns att tillgå.

Ibland framgår det direkt i lagtext att ett avtal som strider mot lagen, eller som inte uppfyller krav som är uppställda i lag, blir civilrättsligt ogiltigt. Det kan t.ex. vara ett avtal om överlåtelse av en fastighet som inte har ingåtts skriftligt, ett sådant avtal uppfyller inte de legala formkraven som finns för överlåtelse av en fastighet. Ett avtal kan även vara ogiltigt trots att avtalet inte direkt träffas av ett legalt förbud men att avtalet ingår som ett led i en förbjuden handling. Ett exempel är ett hyresavtal för en lokal som ska användas för brottslig verksamhet.