Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtal som ingås successivt

När större och mer omfattande avtal ska ingås är det vanligt att avtal ingås successivt. Avtalet ingås allt eftersom parterna kommer överens om en del av de villkor som ska gälla mellan parterna. Detta innebär dock inte att man blir bunden successivt utan antingen är man bunden eller så är man inte det. Bundenheten uppstår när avtalet på något sätt uttryckligen accepteras. Vid större förhandlingar är det vanligt att parterna inledningsvis kommer överens om att avtalet ska ingås skriftligt och undertecknas för att vara gällande.

Detta innebär dock inte att en avtalspart, som efter en längre tids förhandling väljer att inte ingå ett avtal, kan vara helt säker att denne inte kommer att bli skadeståndsskyldig. Har denna part uppträtt på ett sådant sätt att motparten får en uppfattning om att ett avtal till slut kommer att träffas kan den avbrytande parten bli skadeståndsskyldig för motpartens negativa kontraktsintresse. Detta innebär att den avbrytande parten måste ersätta de kostnader som motparten har haft på grund av avtalsförhandlingarna. Det kan t.ex. vara frågan om kostnader för resa och boende eller förberedande inköp som har gjorts inför ett fullgörande av avtalet. Motparten ska försättas i samma ekonomiska situation som denne befann sig i innan avtalsförhandlingarna inleddes. Den skadelidande parten har dock en skyldighet att minimera sin skada. Om motparten t.ex. har gjort inköp av en vara men fortfarande kan sälja den till samma pris som denne hade kunnat göra enligt avtalet bli den avtalsbrytande parten sannolikt inte skadeståndsskyldig för en sådan kostnad.

När skadestånd för det negativa kontraktsintresset kan utkrävas kan inte sägas med säkerhet utan detta får bedömas utifrån omständigheterna i varje enskild situation. Grundläggande för att motparten ska ha rätt till skadestånd är att denne har fog för sin uppfattning och föreställning av att ett avtal faktiskt kommer att träffas, dvs. dennes uppfattning ska vara rimlig utifrån omständigheterna i fallet. Se även avsnittet om [avsiktligt eller vårdslöst vilseledande av motpart].

Relaterade dokument: