Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Ansvarsförpliktelser

En tredje sort avtalsförpliktelse är att man som avtalspart ansvarar för att vissa förhållanden föreligger eller inte föreligger, s.k. ansvarsförpliktelser. En mycket vanligt förekommande ansvarsförpliktelse är borgensåtagande, i dessa situationer ansvar en person (borgenären) för en annan persons (gäldenärens) betalningsduglighet. Om detta förhållande inte föreligger (betalningsdugligheten) blir borgenären själv skyldig att betala i gäldenärens ställe. En annan vanlig ansvarsförpliktelse är garantier. Garantier kombineras ofta med ett avhjälpningsåtagande som innebär att om varan går sönder, vid normal användning, ansvarar den som utfäst garantin för reparation.