Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Krav på visst innehåll

Det förekommer även att ett legalt formkrav kräver ett visst avtalsinnehåll. Ett exempel är vid fastighetsköp krävs att det har tagit med en överlåtelseförklaring i avtalet, detta stadgas i 4:1 jordabalken. Ett exempel hur konsumenträttsliga sammanhang kan 9 § konsumentkreditlagen (2010:1846) nämnas där näringsidkaren bl.a. är skyldig att skriftligen ange den effektiva räntan. Huvudsyftet med denna typ av formkrav är att parterna ska ges en möjlighet att tänka sig för innan de förbinder sig till ett avtal samt förstå vad åtagandet innebär och vilka konsekvenser som följder av avtalet.

Om ett formkrav inte uppfylls kan olika konsekvenser inträffa. Vid fastighetsköp blir överlåtelseavtalet ogiltigt om formkraven inte iakttas. Vid kreditgivning till en konsument får inte ett oförmånligt villkor åberopas mot en konsument om det inte är skriftlig angivet. Om andra formkrav inte uppfylls kan näringsidkaren råka ut för marknadsrättsliga konsekvenser, som t.ex. att vid vite förpliktas att förbättra sig. Denna konsekvens kan inträda om en näringsidkare inte fullgör den informationsskyldigheten som åligger denne enligt 2:6-7 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).