Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtalsbundenhet på grund av passivitet

Huvudregeln är att man blir bunden till ett avtal genom aktiv handling. Det är dock möjligt att bli bunden till ett avtal genom passivitet, vilket har presenterats närmare i avsnittet om anbud-acceptmodellen. Om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud och därefter inte anger om denne önskar att avstå eller acceptera anbudet blir uppmanaren bunden vid anbudet genom sin passivitet. Detta stadgas i 9 § AvtL. Det krävs dock att denne genom sitt handlande framkallat anbudet, dvs. att denne inte fått anbudet utan att denne uppmanat den andra personen att avge ett anbud. Denna regel är dock inte tillämplig vid marknadsföringsåtgärder där en aktör skickar ut s.k. utbud för att visa vad denne har att erbjuda.

En annan situation där en person kan bli bunden på grund av sin egen passivitet är när denne har mottagit en oren accept. Om mottagaren inser att denne har tagit emot en oren accept samt inser att avsändaren tror att accepten är ren åligger det mottagaren att kontakta avsändaren och klargöra situationen. Om mottagaren underlåter detta anses denne vara bunden av den orena accepten, detta stadgas i 6 §2 st. AvtL samt i 4 §2 st. AvtL.

Relaterade dokument: