Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Konsumenträttsliga regler

Marknadsföringslagen är delvis utformat för att tvinga näringsidkarna att ge konsumenterna riktigt information som ger en rättvis bild av näringsidkarens produkter eller tjänster. Marknadsföringsmetoderna får inte heller vara sådana att det försvårar för konsumenten att fatta ett riktigt och väl genomtänkt affärsbeslut. Bestämmelser om en näringsidkares skyldighet att lämna information och förbud mot vissa marknadsföringsmetoder återfinns bl.a. 3 § konsumentförsäkringslagen (1980:38), 5-7 konsumentkreditlagen (2010:1846), 19 § konsumentköplagen (1990:932) och 4-22 §§ marknadsföringslagen (2008:468).

Konsumenter har även givits möjligheter att undgå avtalsbundenhet. I distans- och hemförsäljningslagen har konsumenten givits en fjorton dagars ångerrätt vilket innebär att konsumenten kan häva köpet utan några särskilda skäl.

I konsumenträttsliga tvister om ett avtalat pris har högsta domstolen i NJA 1975 s. 280 stadgat att bevisbördan åligger säljaren att visa att ett bestämt pris inte har avtalats. Detta avgörande ger konsumenter en form av bevislättnad. Konsumenter har även givits ett uttrycklig skydd mot höga priser i 36 § konsumenttjänstlagen (1985:716). Om priset inte avtalats ska konsumenten betala vad som är skäligt. Har näringsidkaren angett ett ungefärligt pris får inte slutpriset inte överstiga det ungefärliga priset med mer än 15 %, förutsatt att näringsidkare inte har rätt till pristillägg.

Vid köprättsliga fel åligger det köparen att upptäcka och reklamera felen inom en viss tid. I konsumenträttsliga sammanhang har dessa regler lindrats och ställer lägre krav på köparen än annars. En konsument ska reklamera felet till säljaren inom skälig tid från att denne upptäckte felet, detta stadgas i 23 § konsumentköplagen (1990:932). Konsumenten har även givits en tid inom vilken reklamation alltid kan göras utan att det är för sent. Om konsumenten reklamerar ett fel inom två månader från att felet upptäckts kan reklamationen inte anses vara för sent gjord. Om en reklamation görs för en vara som är mindre än sex månader gammal presumeras att fel förelåg vid varans avlämnande, förutsatt att det inte visas att felet är oförenligt med varans eller felet art. Detta stadgas i20 a§ konsumentköplagen (1990:932).

Om en näringsidkare har ett krav mot en konsument preskriberas kravet efter tre år istället för efter tio år enligt den normala tioårsregeln. Detta stadgas i 2 § preskriptionslagen (1981:130).