Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Oacceptabla marknadsföringsmetoder

En annan situation där näringsidkare kan bli skadeståndsskyldiga mot konsumenter om de vilseleder konsumenterna genom att använda särskilda marknadsföringsmetoder. Näringsidkaren kan t.ex. erbjudit konsumenter att söka upp denne och ta med ett inbytesobjekt som en dellikvid till ett köperbjudande. Om näringsidkaren inte håller sitt löfte kan konsumenten ha rätt att få ersättning för den eventuella skada som detta har inneburit. Se närmare om konsumenters ställning i avsnittet avtal med svagare part.