Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avsiktligt eller vårdslöst vilseledande av motpart

En förhandling som inte leder fram till avtal kan i speciella situationer innebära ett ansvar för parterna. Ett sådant ansvar kan grunda sig på utomkontraktuell grund (utomobligatorisk grund), dvs. en grund som inte hänförs till det uteblivna avtalet, eller på inomkonktraktuell grund, dvs. en grund som hänför sig till det uteblivna avtalet.

Ett exempel på inomkontraktuell grund är att en part kan åberopa att motparten har brutit mot en grundläggande sekretessöverenskommelse som parterna har förbundit sig till inför en avtalsförhandling.

Om parterna inte har träffat några överenskommelser får den part som vill få skadestånd använda sig av utomobligatoriska grunder. En part skulle kunna åberopa att motparten under förhandlingarna har vilselett denne avsiktligt eller av vårdslöshet, s.k. dolus eller culpa in contrahendo. Den part som åberopar dolus eller culpa in contrahendo måste dock kunna föra bevisning för relevanta omständigheter. Ett exempel på dolus in contrahendo är om en spekulant förhandlar om ett köp men aldrig har för avsikt att genomföra köpet eller om en person förhandlar om ett avtal men är medveten om att motparten aldrig kommer att få nödvändigt myndighetstillstånd för att förvärvet ska kunna genomföras. Kan en part bevisa att motparten vilselett denne har denne rätt för den skada som har uppstått på grund av vilseledandet.