Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Ansvar vid avtalsförhandlingar m.m.

Huvudregeln är att vid ett inledande av en avtalsförhandling har ingen av parterna någon skyldighet att avtala. En part kan avbryta avtalsförhandlingarna när som helst utan att behöva ange något skäl för det. Parterna är inte heller hindrade från att förhandla med andra presumtiva avtalsparter utan att informera sina förhandlingsparter. Båda parterna får bära sina egna kostnader som förhandlingen innebär t.ex. kostnader för resor, tid, boende och konsulter. Detta innebär dock inte att en part får uppföra sig hur som helst. Förhandlingen ska ske i enlighet med god affärsmoral vilket bl.a. innebär ett förbud att vilseleda sin motpart att dra på sig onödigt höga förhandlingskostnader.